Altijd Balans - Praktijk voor Chinese geneeskunde Altijd Balans - Praktijk voor Chinese geneeskunde Altijd Balans - Praktijk voor Chinese geneeskunde Altijd Balans - Praktijk voor Chinese geneeskunde

Auriculo

Geschiedenis
Oor-acupunctuur is een vorm van acupunctuur waarbij alleen het oor wordt gebruikt om ziekten te behandelen. Hij wordt gezien als een op zichzelf staande vorm van therapie. Er wordt dikwijls beweerd dat het enige dat ooracupunctuur en gewone acupunctuur gemeenschappelijk hebben het gebruik van de naald is en verder niets. In dat geval ziet men over het hoofd dat medici uit de oudheid al vermelden dat ze de oren gebruikten voor hun diagnose en de behandeling van ziekten. Bovendien hebben de acupuncturisten van het Chinese vasteland proefondervindelijk aangetoond dat er van oudsher wel degelijk verband bestaat tussen deze twee takken van acupunctuur. Meer dan tachtig procent van de oorpunten zijn vrij recente ontdekkingen, die ten hoogste van zo'n twintig jaar terug dateren. We hebben zeer veel te danken aan dr. Paul Nogier, een Franse acupuncturist en hersenchirurg, die het oor als eerste zowel langs wetenschappelijke weg als overeenkomstig de Chinese medische principes onderzocht en erin geslaagd is, deze vergeten tak van de Chinese medische wetenschap nieuw leven in te blazen. Zijn ontdekking dat er fysiologische ver banden zijn tussen het oor en het menselijke embryo ontketende een storm van intensief wetenschappelijk speurwerk op het Chinese vasteland, dat tot verdere ontwikkelingen op dit gebied leidde. Dit omvangrijke onderzoek in China heeft tot op heden geresulteerd in de ontdekking van circa 200 punten op de oorschelp zelf, waarvan er heel wat aanzienlijk afwijken van de locaties die dr. Nogier ervoor heeft gegeven. Wetenschappelijke onderzoek op dit gebied heeft in feite bevestigd dat beide methoden doeltreffend zijn en elkaar aanvullen bij het behandelen van ziekten. De toepassing van acupunctuur bij de behandeling van ziekten kent praktisch geen grenzen. Bovendien heeft deze methode het voordeel dat ze betrekkelijk gemakkelijk is toe te passen, daar er nooit ernstige complicaties uit voortvloeien. Er is minder tijd mee gemoeid dan met andere methoden, want als de diagnose eenmaal is gesteld, behoeft de patiënt zich gewoonlijk niet uit te kleden voor de behandeling. De volledige doeltreffendheid ervan kunnen we toetsen aan de onlangs ontwikkelde vorm van anesthesie die acupunctuuranesthesie of analgesie wordt genoemd. De oorpunten worden beschouwd als het meest effectief bij het wegnemen van pijn tijdens chirurgische ingrepen. (uit: 'Auriculo-therapie' van Mario Wexu)

Symboliek en werkelijkheid

Deze symboliek is grotendeels spiritueel en seksueel getint. Ze is uit de diepste wortelen van de mensheid voortgekomen en is ons blijven vergezellen alsof ze een integraal deel van elke vezel van ons lichaam was. Symboliek gaf het leven pas betekenis. Ondanks alle magie en mystiek eromheen geeft ze ons heden ten dage de sleutel in handen tot een wetenschappelijke interpretatie van de werkelijkheid. Zo vertegenwoordigen in de Hindoe-mythe Vaishvarana de oren de kosmische intelligentie en de vier richtingen binnen de ruimte waar het heilige woord of feit doorheendringt om de mens de juiste richting te wijzen. Zeer veel waarde wordt gehecht aan het gesproken woord, dat de macht heeft de mens, overeenkomstig het gebruik dat hij ervan maakt, ertoe te stimuleren deze of gene richting in te slaan. De oren zijn de toegangspoort tot deze machtige vibratie van de ziel, die haar onderkomen in de slapen heeft en daar is ondergebracht als een alchemistische agens voor de zuivering van de ziel. We treffen hier een belangrijk verband aan met de Chinese medische filosofie, volgens welke de slapen de bakermat vormen van de galblaasmeridiaan en de uiteindelijke bestemming zijn van de drievoudige verbrandings- of verhittingsmeridiaan, die samen de shao yang - de intermediaire meridiaan van de yangmeridianen - vormen. De galblaas vertegenwoordigt de rechter van het lichaam ofwel het schietlood, waar elke afwijking in de stofwisseling wordt weerspiegeld en waarin elke meridiaan aan het einde van elke cyclus van circulerende energie uitmondt.

Elk evenwichtsverlies van deze meridiaan weerspiegelt zich in verlies van lichamelijk evenwicht, met als gevolg duizelingen, draaierigheid of verlies van waarnemingsvermogen waar het de richting in de ruimte betreft. (Dit is allerminst in strijd met moderne opvattingen over de rol die de half cirkelvormige kanalen spelen bij het evenwicht.) In China correspondeerden lange oren met wijsheid en onsterflijkheid. De oren van de wijsgeer Lao-Tse zouden bijna 18 cm lang zijn geweest en daarom gaven zijn tijdgenoten hem de bijnaam langoor. Ook andere Chinese wijsgeren bezaten dit typerende kenmerk. De oren stelden geestelijke vleugels voor. Hoe langer ze waren des te hoger de vlucht van de geest. Lange oren komen voor zowel bij Hindoese helden en wijzen als bij Egyptische vorsten. Een van mijn collega's ziet er een symptoom van seksuele impotentie in, maar daarover valt alleen maar te speculeren. Bij sommige Afrikaanse stammen stellen de oren bestialiteit en het dierlijke in de mens voor. Voor de Dogons en Bambara's in Mali hebben ze een dubbele seksuele functie, want de oorschelp vertegenwoordigt de penis en de gehoorgang de vagina. Hun godin Mawu zou, toen ze de vrouw schiep, haar seksuele organen in haar oren hebben geplaatst. Voor hen is bij de voortplanting het gesproken woord even noodzakelijk als het sperma. Het woord van de man dringt door het oor van de vrouw naar binnen en daalt vervolgens af naar de baarmoeder, waar het sperma ontmoet; daarbinnen draaien ze in spiraalvormige wervelingen om elkaar heen, met het gevolg dat de vrouw zwanger wordt. We zien hier misschien een zeker verband met de oude Griekse en Scythische praktijken, de oren te behandelen in geval van seksuele moeilijkheden en voor contraceptieve doeleinden. Wellicht zal er in de naaste toekomst een nauwer wetenschappelijk verband aan het licht komen, waardoor we misschien een methode van mannelijke contraceptie ontdekken.

Seksuele betekenis werd de oren ook in het vroegchristelijke tijdvak toegeschreven. Een heiden genaamd Elienus werd op het Concilie van Nicea veroordeeld om zijn uitspraak dat Maria via het oor door het Woord in verwachting was gebracht:

Gaude Virgo mater Christi

Quae per aurum concepisti.

We weten dat zeelieden in één oor een ring droegen als symbool van hun huwelijk met de zee en dat sommige Soefi-mystici hetzelfde deden ten teken van hun celibaat. Hoe men deze mythen, in alle ruimdenkendheid, ook beziet, we kunnen er niet onderuit dat ze een kern van waarheid bevatten, vooral waar het de macht betreft van het gesproken woord, onze geest en zintuigen te stimuleren. In dit opzicht spelen niet alleen de oren, maar ook de ogen en de neus een belangrijke rol. De mate waarin we ons geestelijk en lichamelijk fit voelen wordt grotendeels bepaald door het soort stimulans dat onze zintuiglijke organen ontvangen. Is het niet zo dat de zintuigen of liever nog de functies die ze vertegenwoordigen de bewakers zijn van onze ziel, die ons lichaam en ons gestel toeroepen "Vooruit!", als ze dat verstandig achten? Laten we niet vergeten dat elk deel van het lichaam in verband staat met een ander deel. Als één deel slecht functioneert wordt dit via diverse vormen van microgolven in een ander deel gereflecteerd. Er zijn doeltreffende vormen van therapie ontworpen waarbij uitsluitend de neus, de ogen, de hoofdhuid, het haar, het bloed, de voeten of de handen worden gebruikt. (uit: 'Auriculo-therapie' van Mario Wexu)